Menu
  • alle winkels geopend!
  • afhalen, versturen & bezorgen is actief
  • shop 24/7 online in de webshop
  • Altijd een winkel in de buurt
  • Altijd de beste prijs
  • Altijd het beste advies

De winkels van Budgethomestore zijn geopend. Ook versturen en bezorgen wij zoals je van ons gewend bent, maar uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen! Lees meer >

Actievoorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Klantenonderzoek die door Budget Home Store BV (‘BHS’) wordt georganiseerd in oktober.

Vanaf 01 oktober 2019 wordt er een klantenonderzoek op de BHS website geplaatst. Vanaf deze dag kunnen de bezoekers deelnemen aan het klantenonderzoek en maken daarbij kans op een prijs. De prijs is een wanddecoratie Taipei t.w.v. 89.95. Uit alle deelnemers wordt er 1 stuks verloot.

2. Het klantenonderzoek wordt georganiseerd door BHS, gevestigd te (3815 KN) Amersfoort aan de De Zonnecel 4 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05079247.
3. De Actie loopt van 01 oktober tot en met 31 oktober 2019.
4. Deelname aan het klantenonderzoek is gratis.
5. Deelname aan het klantenonderzoek houdt onherroepelijke acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden. BHS is eveneens gebonden aan deze voorwaarden.
6. Voor klachten, vragen of opmerkingen over het klantenonderzoek kan contact opgenomen worden met BHS via telefoonnummer: 035-2400333 of per e-mail naar webwinkel@budgethomestore.nl zal binnen 30 dagen een correct ingediende klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan.
7. Het feit dat het klantenonderzoek ook via de BHS Facebookpagina wordt gecommuniceerd, betekent niet dat het klantenonderzoek wordt gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
8. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist BHS.
9. BHS behoudt zich het recht voor om het klantenonderzoek zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.
10. Deze actievoorwaarden en nadere informatie over deze Actie zijn te vinden op https://nieuwsbrief.budgethomestore.nl/enquete

ARTIKEL 2. DEELNAME EN DEELNEMERS
1. Deelname aan het onderzoek staat open voor inwoners van Nederland dan wel online uitgenodigd worden deel te nemen aan het onderzoek via de BHS nieuwsbrief dan wel social media. Medewerkers van BHS en/of leveranciers of sponsors waarmee BHS samenwerkt met betrekking tot het onderzoek en de uit te keren prijs zijn van deelname aan het klantenonderzoek uitgesloten.
2. Deelnemers onder de 18 jaar dienen aantoonbaar toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan het klantenonderzoek. BHS is gerechtigd het bestaan van deze toestemming te controleren. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan BHS ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
3. BHS heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
4. BHS heeft het recht om een deelnemer van het klantenonderzoek uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
5. BHS is niet aansprakelijk voor de opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

ARTIKEL 3. SPEELWIJZE
1. Iedere deelnemer aan het klantenonderzoek, maakt kans op de onder artikel 4 genoemde prijzen.
2. Door deelname aan het klantenonderzoek geeft de deelnemer BHS toestemming om een deel van de winnaars eventueel met initialen, achternaam en woonplaats op haar website of Facebook bekend te maken. Over de uitslag van het klantenonderzoek kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
1. De deelnemer aan het onderzoek maakt kans op de volgende prijs: wanddecoratie Taipei t.w.v. 89.95.
2. De totale waarde van de beschikbaar gestelde prijzen bedraagt € 89,95.
3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of inwisselbaar voor een andere prijs.
4. BHS stelt de niet in geld uitgekeerde prijs ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren.
5. Iedere winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met het klantenonderzoek, waaronder de uitreiking van de 1
6. Op voornoemde prijzen is geen kansspelbelasting van toepassing.

ARTIKEL 5. PRIVACY
1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan het klantenonderzoek aan BHS toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die zij noodzakelijk achten voor de organisatie van het klantenonderzoek en de toezending van de prijs.
2. De gegevensverstrekking door deelnemer vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de organisatie van het klantenonderzoek en de uitreiking van de prijs en de verstrekte persoonsgegevens zullen verder niet aan derden beschikbaar worden gesteld tenzij deelnemer daartoe zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
3. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van BHS: https://www.budgethomestore.nl/privacy-policy

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
1. BHS is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het klantenonderzoek. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen door de deelnemer niet aan BHS worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor BHS in het leven roepen. BHS is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van haar website of websites van derden waaronder Facebook.
2. BHS garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar websites.

ARTIKEL 7. OVERMACHT
BHS behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht het klantenonderzoek op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. BHS kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze actievoorwaarden en het klantenonderzoek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit het klantenonderzoek zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.